Regulamin sklepu

 1. §1
  Informacje o sklepie i kontakt

  1. Niniejszy Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę WAKOSUN ALEKSANDRA KULESZKA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9581609485 REGON 389159609, zwanym dalej w regulaminie „Sprzedawcą” .
  2. Sklep Internetowy WAKOSUN dostępny pod adresem internetowym sklep@wakosun.pl.
  3. Ceny zamieszczone w Sklepie internetowym są podawane w PLN i są cenami brutto tj. zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
  4. Opisy zamieszczonych w Sklepie internetowym towarów są sporządzanie na podstawie informacji udostępnionych przez producenta.
  5. Kontakt ze Sklepem odbywa się na następujące dane:
   • Adres sprzedawcy: Legionów 112c lok. 54, 81-472 Gdynia;
   • Adres email Sprzedawcy: sklep@wakosun.pl.
   • Numer telefonu Sprzedawcy +48 795 733 762.
  6. Kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą możliwy jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 17:00;

  §2
  Wymagania techniczne strony Sklepu

  1. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest przy pomocy urządzenia z dostępem do sieci Internet (komputer, telefon) i przez przeglądarkę internetową.
  1. Dodatkowo osoba odwiedzająca stronę Sklepu internetowego powinna mieć włączoną na swoim urządzeniu obsługę plików cookies strony Sklepu internetowego i zainstalowany program Flash Player.
  1. Do założenia Konta Klienta w Sklepie internetowym lub złożenia zamówienia bez rejestracji konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) i aktywnego telefonu sieci komórkowej.
  1. Wymagania, o których mowa w ust. 3 powyżej nie są konieczne do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego.
  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym również przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niekompatybilnością Sklepu internetowego urządzeniem Klienta, jak również niedozwolone działania osób trzecich.

  §3
  Konto klienta w Sklepie internetowym

  1. Konto klienta umożliwia jego posiadaczowi, składanie zamówienia towary znajdujące się w ofercie Sklepu internetowego.
  1. Założenie konta klienta odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na stronie Sklepu internetowego.
  1. Do założenia konta klienta wymagane jest podanie w formularzu rejestracji wszystkich danych w nim wskazanych.
  1. Założenie konta klienta jest bezpłatne.
  1. Klient ma możliwość usunięcia konta klienta w każdej chwili, bez podawania przyczyny.
  1. Usunięcie konta klienta jest bezpłatne i odbywa się poprzez złożenie przez klienta Sprzedawcy, na adres o którym mowa w §1 ust. 5 a) lub na adres email podany w §1 ust. 5 b), pisemnego żądania usunięcia konta klienta, formularz żądania usunięcia konta stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

  §4
  Składanie Zamówienia

  1. Klient w trakcie przeglądania towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, klikając przycisk „dodaj do koszyka” wybiera towary, które następnie będą mogły zostać przez niego zamówione.
  1. Otwierając wirtualny koszyk Klient zobaczy listę dodanych przez niego towarów.
  1. Klient klikając w krzyżyk przy danym towarze z listy Klient dokona usunięcia towaru z tej listy.
  1. Zamówienie towarów odbywa się poprzez kliknięcie w oknie wirtualnego koszyka przycisku „dokonaj zakupu”. Następnie Klient ma możliwość: zalogowania się na konto klienta w Sklepie internetowym, utworzenie konta klienta w Sklepie internetowym lub dokonania zakupu „bez rejestracji” tj. bez utworzenia konta klienta.
  1. W przypadku zalogowania się na konto klienta w Sklepie internetowym Klientowi ukazuje się przycisk „Zaakceptuj dane”.
  1. Po kliknięciu przycisku, o którym mowa w ust. 5 powyżej Klientowi wyświetli się strona, w które dokona on:
   • wyboru co do sposobu dostawy;
   • wyboru adresu dostawy (jeżeli jest inny niż ten podany przez Klienta w formularzu utworzenia konta klienta);
   • wskazania danych do faktury (jeżeli są inne niż te podane przez Klienta w formularzu utworzenia konta klienta).
  1. Po wypełnieniu danych, o których mowa w ust. 6 powyżej, Klient celem realizacji zamówienia klika w przycisk „Zamawiam i płacę”.
  1. Po kliknięciu w przycisk, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Klientowi wyświetlają się dane do przelewu internetowego, który winien dokonać na rachunek bankowy Sprzedawcy. Przelew winien zostać opisany w sposób wskazany w wyświetlonej informacji.
  1. W przypadku problemów lub pomyłki w opisie, klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej sklep@wakosun.pl celem poinformowania o literówce. Do wiadomości tej Klient powinien dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu.
  1. W przypadku utworzenia konta klienta w Sklepie internetowym Klient zostanie przekierowany do formularza rejestracyjnego, o którym mowa w §3 ust. 2 Regulaminu, po którego wypełnieniu jego konto zostanie utworzone; (dalej jak w ust. 6, 7 i 8 powyżej).
  1. W przypadku złożenia zamówienia „bez rejestracji” klient zostaje przekierowany na stronę formularza zamówienia, gdzie zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko, adres dostawy, NIP, a w przypadku osób fizycznych PESEL, numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Adres, NIP i PESEL są niezbędne do wystawienia na żądanie Klienta faktury VAT. Po wypełnieniu formularza i potwierdzenia danych Klient zostaje po kliknięciu „Zamawiam i Płacę” (dalej jak w ust. 6, 7 i 8 powyżej).

  §5
  Płatności

  1. Płatność za zamówione towary odbywa się poprzez operatora płatności Tpay lub przelewem na konto Sprzedawcy nr PL 44 1160 2202 0000 0004 9557 4855 prowadzone w banku Bank Millennium S.A.
  1. Klient dokonuje płatności po złożeniu zamówienia w trybie opisanym w §4 ust. 7 Regulaminu.
  1. W przypadku nieodnotowania płatności w terminie 3 dni od złożenia zamówienia w trybie opisanym w §4 ust. 7 Regulaminu Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o tym fakcie Klienta wiadomością wysłaną z adresu skrzynki elektronicznej Sklepu internetowego na adres skrzynki elektronicznej Klienta.
  1. W przypadku nieodnotowania płatności w wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie dodatkowym, Sprzedawca odstąpi od umowy zawartej z Klientem składając oświadczenie z adresu skrzynki elektronicznej Sklepu internetowego na adres skrzynki elektronicznej Klienta.

  §6
  Dostawa

  1. Sprzedawca realizuje dostawę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  1. Sprzedawca realizuje dostawę po potwierdzeniu Klientowi przyjęcia zamówienia oraz po stwierdzeniu wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  1. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
  1. Strony za pośrednictwem poczty elektronicznej mogą ustalić konkretny termin dostawy towarów.
  1. Sprzedawca może informować Klienta wiadomością email na adres Klienta o rozpoczęciu wysyłki zamówionych towarów.
  1. Do zamówienia Sprzedawca dołącza fakturę VAT albo paragon.
  1. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym jako adres dostawy przy składaniu zamówienia, dostawca pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu odbioru przesyłki.
  1. W przypadku nieskutecznego doręczenia przesyłki na adres wskazany w formularzu zamówienia i zwrotu przesyłki do Sprzedawcy, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie celem ustalenia ponownego terminu dostawy i poinformowaniu Klienta o dodatkowym koszcie dostawy.
  1. Dodatkowy koszt dostawy winien zostać uregulowany przez Klienta przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy w terminie 7 dni od uzyskania informacji o tym koszcie.

  §7
  Rękojmia

  1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  1. Jeżeli Towar ma wadę, klient może:
   • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
   • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  1. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
  1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
  1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
  1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
  1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
  1. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

  §8
  Gwarancja

  1. Towary zamieszczone na stronie Sklepu internetowego mogą mieć gwarancję udzieloną przez producenta lub dystrybutora.
  1. Informacja o udzielonej gwarancji jest zamieszczona każdorazowo w opisie towaru na stronie Sklepu internetowego.

  §9
  Odstąpienie od umowy

  1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
  1. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.
  1. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: WAKOSUN ALEKSANDRA KULESZKA, ul. Legionów 112c lok. 54, 81-472 Gdynia, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Sprzedawcy, tj.: sklep@wakousn.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego pod adresem: wakosun.pl . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
  1. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  1. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  1. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
  1. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.
  1. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
  1. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  §10
  Ochrona danych osobowych

  Zasady ochrony danych osobowych stosowane przez Sprzedawcę określone zostały w Polityce prywatności, której treść dostępna jest na stronie Sklepu internetowego.

  §11
  Odpowiedzialność klienta z zamieszczone treści

  1. Wszelkie treści zamieszczane przez Klienta na stronie Sklepu internetowego nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie mogą być utożsamiane z jego działalnością.
  1. Sprzedawca nie jest dostawcą treści zamieszczanych przez Klientów na stronie sklepu internetowego.
  1. Klient oświadcza, że:
   • Posiada wszelkie prawa autorskie, prawa własności przemysłowej lub prawa pokrewne do zamieszkanych przez siebie treści na stronie Sklepu internetowego;
   • Wszelkie zamieszczane przez niego treści na stronie Sklepu internetowego zawierające dane osobowe, wizerunek oraz informacje dotyczące osób trzecich nastąpiło w sposób legalny i za zgodą osób, których te dane dotyczą;
   • Wyraża zgodę na wgląd do zamieszczonych przez siebie treści innym Klientom oraz sprzedawcy jak również upoważnia sprzedawcę do nieodpłatnego wykorzystania tych treści zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  1. Klient nie jest uprawniony do:
   • Zamieszczania treści na stronie Sklepu internetowego zawierających dane osób trzecich oraz ich wizerunek bez wymaganego prawem zezwolenia tych osób;
   • Zamieszczania na stronie sklepu internetowego treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
  1. Klientowi zabrania się zamieszczać na stronie Sklepu internetowego treści:
   • naruszających dobra osobiste osób trzecich;
   • naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym związane z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, ochroną własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa;
   • obraźliwych i w inny sposób niezgodnych z przepisami prawa;
   • stanowiącymi przestępstwo np. groźby karalne wymierzone przeciwko konkretnym osobom lub grupom społecznym, etnicznym, religijnym, narodowościowym;
   • pozostającym w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
   • innych naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, obecnie obowiązujące przepisy prawa, normy społeczne, dobre obyczaje.
  1. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że treść narusza regulamin w sposób, o którym mowa w powyższych punktach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści bez zgody Klienta.

  §12
  Zgłaszanie naruszeń prawa

  1. Każdy kto uzna, że treści publikowane na stronie Sklepu internetowego naruszają prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, zasady uczciwej konkurencji, tajemnicę chronioną prawem lub wynikającą z treści zobowiązania powinien zgłosić ten fakt Sprzedawcy na jego adres poczty elektronicznej.
  1. Sprzedawca po uzyskaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej podejmie kroki zmierzające do weryfikacji zgłoszenia, a także w przypadku stwierdzenia wystąpienia naruszenia, usunięcia wskazanych treści.

  §13
  Postanowienia końcowe

  1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.
  1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw szczególnych;
  1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
  1. W przypadku zmiany regulaminu wszystkie zamówienia Klientów dokonane przed zmianą realizowane są na podstawie wcześniej obowiązującego Regulaminu.
  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 października 2021 r.

   

  Załącznik nr 1

  Formularz żądania usunięcia konta klienta

  ______________

  (adres email)

  WAKOSUN ALEKSANDRA KULESZKA

  1. Legionów, nr 112C, lok. 54,

  81-472 Gdynia

  E – mail ___________________

  Tel. ______________________

   

  Żądanie

  usunięcia konta klienta ze strony sklepu internetowego

  Niniejszym działając w imieniu własnym składam żądanie usunięcia założonego przeze mnie konta Klienta na stronie sklepu internetowego WAKOSUN, które było przypisanego do adresu email ________________.

  Z poważaniem,

  ____________________

  Załącznik nr 2

  Formularz odstąpienia od umowy

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  ____________

  (adres email)

  WAKOSUN ALEKSANDRA KULESZKA

  1. Legionów, nr 112C, lok. 54,

  81-472 Gdynia

  E – mail ___________________

  Tel. ______________________

  Oświadczenie

  o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

  Niniejszym działając w imieniu własnym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w dniu _________________ 2021 roku, a dotyczącej towaru ____________________________________ (proszę o wymienienie towarów) odebranego przeze mnie / przez wskazaną przeze mnie osobę trzecią w dniu ___________________________.

  Z poważaniem,

  _________________________________

  (miejscowość, data, podpis konsumenta)