Polityka prywatności

 1. Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że wypełniając formularze znajdujące się naszej stronie internetowej, a także zawierając i wykonując zawartą z WAKOSUN ALEKSANDRA KULESZKA umowę, dobrowolnie udostępniają Państwo informacje dotyczące imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru karty kredytowej, numeru PESEL, wizerunku i wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z RODO.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest WAKOSUN ALEKSANDRA KULESZKA z siedzibą GDYNI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9581609485 REGON 389159609 (dalej jako: „Administrator”).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów korzystających z usług sklepu internetowego;
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • prawidłowego wykonania umowy zawartej z Administratorem, w tym składania zamówienia towarów w Sklepie internetowym, wykonania umowy sprzedaży, realizacji płatności, przekazywania informacji handlowych (w tym ofert, promocji) przez Administratora w formie elektronicznej, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. a. RODO,
  • rejestracji konta w Sklepie internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym również w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń;
  • realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa.
 6. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, podmioty współpracujące z Administratorem przy realizacji umów zawartych z Państwem, w szczególności w zakresie dostawy zakupionych towarów na stronie sklepu internetowego, podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty świadczące usługę archiwizacji, niszczenia dokumentów, marketingowe, tłumaczenia, usługi ochroniarskie, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, usługi prawne, podatkowe.
 7. Osoba udzielająca zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych posiada prawo:
  • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • do przenoszenia danych,
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: sklep@wakosun.pl .
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy z Administratorem.